Algemene voorwaarden en Cookie beleid

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN LIESHOUT STOFFERING

GEDEPONEERD BIJ KAMER VAN KOOPHANDEL ONDER NUMMER 66273552


 

Artikel 1. ALGEMEEN

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van koop/verkoop/inkoop van zaken en/of van opdrachten en diensten van Van Lieshout Stoffering V.O.F., tevens handelend onder de namen Lieshout projectstoffering en Tu Trona. De algemene voorwaarden zijn terug te vinden op www.vanlieshoutstoffering.nl., worden bij iedere offerte meegezonden en worden op verzoek nogmaals gratis toegezonden;
 2. Andersluidende algemene voorwaarden, daaronder begrepen die van de wederpartij, worden door Van Lieshout Stoffering van de hand gewezen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en door Van Lieshout Stoffering is bevestigd;
 3. De wederpartij zal zich ter zake van de opdracht nooit kunnen beroepen op de omstandigheid dat zij namens een derde handelde, tenzij de wederpartij dit uitdrukkelijk aan Van Lieshout Stoffering ter kennis heeft gebracht en Van Lieshout Stoffering alsdan onder deze voorwaarde de opdracht schriftelijk heeft aanvaard.

 

Artikel 2. AANBIEDINGEN

 1. Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Een aanbieding die een termijn bevat kan door Van Lieshout Stoffering desondanks worden herroepen, zelfs na ontvangst van de order, mits binnen 5 werkdagen na ontvangst van die order;
 2. Aanbiedingen/offertes kunnen schriftelijk (of langs elektronische weg) worden aanvaard. Van Lieshout Stoffering is niettemin gerechtigd een mondelinge aanvaarding te accepteren alsof deze schriftelijk zou zijn gedaan. Hoewel de voorkeur wordt gegeven aan een ondertekende opdrachtbevestiging, gaat Van Lieshout Stoffering er vanuit dat de offerte verwoordt wat partijen zijn overeengekomen wanneer de opdrachtbevestiging – hoewel mondeling akkoord is gegeven - niet binnen acht dagen na datum is ondertekend en geretourneerd. Vooral het ontbreken van een handtekening doet niets af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan;
 3. In prijskranten, catalogi, of op internet (website), offertes en andere documenten vermelde hoeveelheden, gewichten, maten, prijzen, kleuren, e.d. zijn uitsluitend informatief. Hoewel de belangrijkste kenmerken van materialen zo nauwkeurig mogelijk worden weergegeven, hebben zij het karakter van een benaderende aanduiding en binden Van Lieshout Stoffering niet. Is aan de wederpartij een monster, model of afbeelding getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen (artikel 7:17 e.v. BW);
 4. Van Lieshout Stoffering stelt haar offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor een project, materiaalgebruik en andere project gerelateerde zaken. Van Lieshout Stoffering bepaalt deze uren in alle

 

 

redelijkheid echter zijn bij benadering, mits anders is overeengekomen (aangenomen werk);

 1. Als methode om de beloning te berekenen wordt gehanteerd:
 2. Op basis van een vast bedrag: Het verrichten van een dienst tegen een van te voren vastgesteld totaalbedrag, afhankelijk van de opdracht en het hieraan verbonden advies;
 3. Op basis van een uurtarief: Een vooraf overeengekomen vergoeding voor het verrichten van diensten gedurende de tijd van één uur door één persoon. Aan de wederpartij wordt het totale aantal uren in rekening gebracht dat men voor haar werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing, kantoorkosten, afschrijvingen en overige kosten;
 4. Op basis van nacalculatie: facturatie vindt plaats op basis van nacalculatie / daadwerkelijk gemaakte uren;
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Van Lieshout Stoffering niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs;
 6. Wijzigingen tijdens de uitvoering door Van Lieshout Stoffering in details en afmetingen van details mogen zonder overleg doorgevoerd worden en kunnen geen aanleiding zijn voor de wederpartij om haar verplichtingen niet na te komen. Deze wijzigingen kunnen van technische en/of esthetische aard zijn;
 7. Indien een opdracht uitblijft, heeft Van Lieshout Stoffering het recht alle kosten die zij heeft moeten maken om haar offerte gestalte te geven bij de wederpartij in rekening te brengen. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan ontwerp- en calculatiekosten, tekenkosten, programmeurkosten en administratiekosten.

 

Artikel 4. PRIJZEN

 1. Alle prijsopgaven en de prijzen die Van Lieshout Stoffering in rekening brengt, zijn de op het moment van de aanbieding c.q. van het tot stand komen van de overeenkomst geldende prijzen, en af magazijn te Helmond, voor de zakelijke wederpartij exclusief BTW, en andere op de overeenkomst vallende kosten, zoals heffingen en in euro’s tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Alle prijsopgaven zoals hiervoor vermeld gelden voor de particulier inclusief BTW;
 2. Van Lieshout Stoffering is gerechtigd het honorarium te verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd geschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Van Lieshout Stoffering, dat in redelijkheid niet van Van Lieshout Stoffering mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Van Lieshout Stoffering zal de wederpartij in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen waarbij Van Lieshout Stoffering daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermeldt;
 3. Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van belastingen en/of andere factoren die de prijs van de goederen mede bepalen, een wijziging ondergaan, is Van Lieshout Stoffering gerechtigd deze prijswijzigingen door te voeren. Prijswijzigingen van meer dan 10% geven wederpartij

het recht om de overeenkomst te ontbinden, mits dit schriftelijk en binnen 7 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling gebeurt. Een ontbinding als voormeld geeft wederpartij geen recht op vergoeding van enigerlei schade;

 1. Eventuele, buiten de opdracht vallende, aanvullende werkzaamheden en materialen zullen door Van Lieshout Stoffering als meerwerk worden gefactureerd voor het op dat moment geldende uurloon en/of kosten materialen.


Artikel 5. BETALING

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Mochten andere betalingscondities zijn overeengekomen, dan blijken deze uit de factuur;
 2. Facturatie kan geschieden op basis van voorschotfacturen, eventueel met een tussenfactuur en een eindfactuur zulks afhankelijk van de hoogte van de order en enkel in overleg;
 3. De hoogte van het voorschot, zijnde de aanloopkosten,

wordt voor aanvang van de werkzaamheden overeengekomen en bestaat uit de kosten voor het te leveren materiaal en een gedeelte van het arbeidsloon;

 1. In geval van een gezamenlijke opdracht is iedere wederpartij individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag (artikel 7:407 lid 1 BW);
 2. Onverminderd de haar verder toekomende rechten, is Van Lieshout Stoffering bevoegd een rente te berekenen over het openstaande bedrag van 1 % per maand of een gedeelte van een maand, te berekenen vanaf de betreffende vervaldag;
 3. Alle door Van Lieshout Stoffering gemaakte buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in het kader van een geschil met wederpartij, zowel eisende als verwerende, komen voor rekening van wederpartij;
 4. Indien de wederpartij in gebreke is met de nakoming van haar betalingsverplichting, is Van Lieshout Stoffering met een beroep op de onzekerheidsexceptie gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten, ook indien een vaste levertijd is overeengekomen.

 

Artikel 5. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. De wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Van Lieshout Stoffering aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van het project tijdig aan Van Lieshout Stoffering worden verstrekt. De wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Van Lieshout Stoffering verstrekte gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn;
 2. Van Lieshout Stoffering is gerechtigd zonder toestemming van de wederpartij de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden die niet in dienst zijn bij Van Lieshout Stoffering (artikel 7:404 BW);
 3. Indien is overeengekomen dat een project in fasen zal worden uitgevoerd kan Van Lieshout Stoffering de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Bij het uitblijven van een opeisbare betaling zijdens de wederpartij is Van Lieshout Stoffering gerechtigd de aanvang van de vervolgwerkzaamheden op te schorten.

 

Artikel 6. RETENTIERECHT

Van Lieshout Stoffering is bevoegd om de nakoming van de verplichting tot afgifte van een zaak van wederpartij, die zij in het kader van een opdracht onder zich heeft, op te schorten tot dat de vordering van Van Lieshout Stoffering met betrekking tot die zaak volledig is betaald inclusief rente en kosten, tenzij de wederpartij voor onderhavige goederen genoegzame zekerheid heeft gesteld.

 

Artikel 7. ANNULERING

 1. In geval van annulering zijn alle door Van Lieshout Stoffering ter zake van de order c.q. opdracht gemaakte kosten alsmede de gederfde winst onmiddellijk opeisbaar, met een minimum van 10% van de hoofdsom, alles voor zoveel nodig te vermeerderen met eventuele door Van Lieshout Stoffering ten gevolge van de annulering geleden schade;
 2. Annuleren van een speciale bestelling is mogelijk wanneer de werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd en de wederpartij 100% van de aanschafkosten van de speciale bestelling vergoed.

 

Artikel 8. LEVERTIJD, OPLEVERING

 1. De in de opdrachtbevestiging genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn van de opdracht geldt niet als fatale termijn en wordt slechts bij benadering aangegeven. Bij overschrijding van de genoemde c.q. overeengekomen leveringstermijn moet de wederpartij Van Lieshout Stoffering schriftelijk een redelijke termijn van tenminste 14 dagen geven om alsnog na te komen;
 2. De genoemde c.q. overeengekomen datum van levering wordt in ieder geval, maar niet uitsluitend, automatisch verlengd met de periode(n) gedurende welke:

- er sprake is van vertraging in de fabricage en/of verzending en/of vervaardiging en/of van enige andere te uitvoering  tijdelijk verhinderende omstandigheid, ongeacht of dit Van Lieshout Stoffering kan worden toegerekend;

- wederpartij in één of meer verplichtingen jegens Van Lieshout Stoffering tekortschiet of er gegronde vrees bestaat dat hij daar in tekort zal schieten;

- wederpartij Van Lieshout Stoffering niet in staat stelt de overeenkomst uit te voeren. Deze situatie doet zich onder meer voor indien de wederpartij in gebreke blijft de plaats van aflevering mee te delen of voor de uitvoering benodigde gegevens, zaken of faciliteiten ter beschikking te stellen.

 1. De prestatie van Van Lieshout Stoffering geldt tussen partijen steeds als deugdelijk en overeenkomstig de opdracht, indien de wederpartij na aflevering het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen of heeft doen bewerken;
 2. Levering geschiedt af bedrijf Van Lieshout Stoffering. De wederpartij is verplicht de goederen af te nemen en te controleren (zie garantie) op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie die noodzakelijk is voor levering, is Van Lieshout Stoffering gerechtigd de goederen op te slaan voor rekening en risico van de wederpartij. De kosten voor opslag zijn voor rekening van wederpartij. Van Lieshout Stoffering zal nakoming vorderen doch behoudt zich het recht voor de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van Van Lieshout Stoffering op schadevergoeding.


Artikel 9. GARANTIE/RECLAME

 1. Voor alle door Van Lieshout Stoffering geleverde producten geldt de fabrieksgarantie zoals verleend door de desbetreffende fabrikant c.q. leverancier. Van Lieshout Stoffering garandeert dat alle zaken geschikt en wettelijk toelaatbaar zijn voor het doel waarvoor zij zijn bestemd, dat zij conform de overeengekomen specificaties zijn en dat deze zaken vrij van materiaal- en fabricagegebreken zijn;
 2. Met inachtneming van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald, staat Van Lieshout Stoffering in voor de deugdelijkheid alsmede de kwaliteit van de door haar uitgevoerde werkzaamheden c.q. het gebruikte en/of geleverde materiaal, gedurende een jaar na levering. De garantie op reparatiewerkzaamheden behelst 3 maanden;
 3. Deze garantiebepaling geldt eveneens, maar dan voor onbepaalde tijd, voor verborgen gebreken, doch alleen wanneer zulke gebreken uitsluitend of overwegend het gevolg zijn van een onjuistheid in het ontwerp en/of uitvoering van het karwei door Van Lieshout Stoffering dan wel ten gevolge van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal. Indien geleverd materiaal niet voldoet aan de in het normale verkeer daaraan te stellen eisen, zal Van Lieshout Stoffering de, als gevolg daarvan, ontstane gebreken kosteloos herstellen, vervangen;
 4. Klachten over de verrichtte werkzaamheden dienen door de wederpartij binnen 8 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden te worden gemeld aan Van Lieshout Stoffering. Na het verstrijken van deze termijn worden reclames niet meer in behandeling genomen. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Van Lieshout Stoffering in staat is adequaat te reageren. Van Lieshout Stoffering zal wederpartij binnen 18 werkdagen na de ontvangst van de klacht schriftelijk op de hoogte brengen van de gegronde, dan wel ongegronde bevinding;
 5. Indien een klacht gegrond is, zal Van Lieshout Stoffering de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de wederpartij aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de wederpartij schriftelijk kenbaar te worden gemaakt;
 6. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Van Lieshout Stoffering te hare keuze respectievelijk andere werkzaamheden verrichten dan wel een prijsreductie verlenen;
 7. Van Lieshout Stoffering verstrekt geen enkele vorm van garantie op werkzaamheden en materialen wanneer de materialen niet door Van Lieshout Stoffering zijn geleverd ondanks het feit dat de verwerking / montage wel door Van Lieshout Stoffering is uitgevoerd;

 

 1. Reclame is niet mogelijk indien:

- de geleverde zaken een of meer onvolkomenheden c.q. afwijkingen vertonen die vallen binnen een redelijke tolerantie;

- Afwijkingen van geringe betekenis - daaronder begrepen afwijkingen wat betreft kleur brengen geen verandering in de op partijen rustende verplichtingen en vormen aldus geen reden voor bijvoorbeeld afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding;

- nuance- en kleurafwijkingen liggen in de aard van natuurproducten zoals leder. Derhalve kunnen hierop geen reclames worden geaccepteerd;

- de geleverde zaken voor een ander doel zijn gebruikt dan waarvoor zij normaliter zijn bestemd of naar het oordeel van Van Lieshout Stoffering op onoordeelkundige wijze zijn gebruikt, opgeslagen of vervoerd;

- de schade is veroorzaakt door nalatigheid van wederpartij of doordat wederpartij in strijd heeft gehandeld met instructies, aanwijzingen en adviezen van Van Lieshout Stoffering;

- wederpartij niet aan zijn verplichtingen jegens Van Lieshout Stoffering (zowel financieel als anderszins) heeft voldaan;

- zonder schriftelijke toestemming van Van Lieshout Stoffering door derden werkzaamheden aan de zaak zijn verricht;

 1. Het in behandeling nemen van een reclame schort de betalingsverplichting van wederpartij niet op;
  10. Indien buiten de boven omschreven gevallen aan een klacht aandacht wordt geschonken, geschiedt dit geheel onverplicht en kan wederpartij hieraan geen rechten ontlenen.


Artikel 10. KEURING en OVERGANGRISICO

 1. Wederpartij is verplicht de goederen bij ontvangst direct te inspecteren op gebreken en/of beschadigingen (zie reclame). Indien deze inspectie niet leidt tot het maken van schriftelijk vastgelegde opmerkingen, wordt geacht dat de wederpartij de goederen van Van Lieshout Stoffering in goede staat heeft ontvangen;
 2. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op wederpartij over op het moment waarop deze aan wederpartij juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van wederpartij of van een door wederpartij aan te wijzen derden worden gebracht.

 

Artikel 11. OPSCHORTING EN ONTBINDING

 1. Van Lieshout Stoffering is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering op te schorten, zulks onverminderd de haar overigens toekomende rechten (op nakoming en/of schadevergoeding), indien:

- wederpartij in strijd handelt met enige bepaling van de overeenkomst tussen partijen;

- er sprake is van faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, ondercuratelestelling, schuldsanering of stillegging, liquidatie of gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf of overlijden;

- het bedrijf van wederpartij wordt stilgelegd of geliquideerd;

- een onderhands akkoord wordt aangeboden of op enig

vermogensbestanddeel van wederpartij beslag wordt gelegd;

Van Lieshout Stoffering hoeft dan geen schadevergoeding te betalen aan wederpartij en heeft daarnaast het recht om zelf schadevergoeding en/of betaling te vorderen. Als een van deze omstandigheden zich voordoet, verkeert wederpartij direct in verzuim.

 1. Voorts is Van Lieshout Stoffering bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk - of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid - niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Van Lieshout Stoffering op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Van Lieshout Stoffering de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst;
 3. Van Lieshout Stoffering behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

ARTIKEL 12. OVERMACHT

 1. Ingeval van overmacht is Van Lieshout Stoffering gerechtigd om zonder gerechtelijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zolang de omstandigheden die de overmacht opleveren voortduren, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot enige schadevergoeding, boete of restitutie van betaalde declaraties gehouden te zijn.
 2. Onder “overmacht” aan de zijde van Van Lieshout Stoffering wordt verstaan: elke omstandigheid waarmee Van Lieshout Stoffering tijdens het aangaan van de overeenkomst geen rekening kon houden en/of ten gevolge waarvan een normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet door de wederpartij kan worden verlangd, zoals onder andere, doch niet uitsluitend: ziekte bij Van Lieshout Stoffering, het niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens door de wederpartij, dan wel het ontbreken van medewerking door de wederpartij, alsmede brand, overstromingen, staking, onlusten, stremmingen in het vervoer, mobilisatie, oorlog, machinebreuk, het niet leveren van voorzieningen door openbare nutsbedrijven en alle andere omstandigheden die de uitvoering van de opdracht vertragen of onmogelijk maken;
 3. Van Lieshout Stoffering kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden mag de wederpartij de overeenkomst ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan Van Lieshout Stoffering.

 

 

Artikel 13. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Van Lieshout Stoffering is niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van enige tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis(sen) jegens wederpartij tenzij er sprake is van opzet of grove schuld. De nakoming van de verplichtingen uit garantie/reclame zoals omschreven in artikel 10 hiervoor geldt als enige en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding, uit welken hoofde dan ook, is uitgesloten;
 2. Van Lieshout Stoffering aanvaardt geen aansprakelijkheid voor, door of namens haar verstrekte adviezen;
 3. De aansprakelijkheid van Van Lieshout Stoffering voor een beroepsfout waardoor de wederpartij (directe) schade lijdt is beperkt tot maximaal gelijk aan het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal EURO 2.500,00 (Zegge: vijfentwintighonderd euro). De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Van Lieshout Stoffering in het voorkomende geval te verstrekken uitkering. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding;
 4. Wederpartij dient Van Lieshout Stoffering altijd in de gelegenheid te stellen een klacht af te wikkelen anders vervalt de aansprakelijkheidstelling en daarmee de schadeloosstelling;
 5. Indien wederpartij tijdig, correct en terecht klaagt over gebreken aan een product, is de daaruit voor Van Lieshout Stoffering voortvloeiende aansprakelijkheid beperkt tot de verplichting het niet deugdelijke product kosteloos nieuw te leveren tegen retournering van het ondeugdelijk gebleken product;
 6. Van Lieshout Stoffering is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
 7. De wederpartij vrijwaart Van Lieshout Stoffering tegen alle aanspraken van derden, welke direct of indirect met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

 

Artikel 14. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS EN

PRIVACYBELEID

 1. Van Lieshout Stoffering ontvangt en verwerkt persoonsgegevens conform de instructies van en onder de verantwoordelijkheid van de wederpartij;
 2. Technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking;
 3. Van Lieshout Stoffering bewaart persoonsgegevens uitsluitend zo lang deze nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verzameld of worden gebruikt en/of zolang dit wettelijk is vereist. Indien het account van een klant van Van Lieshout Stoffering gedurende 18 maanden niet wordt gebruikt, wordt deze gemarkeerd als ‘inactief’. In dat geval wordt niet langer actief gebruik gemaakt van accountinformatie, bijvoorbeeld om over producten en diensten te informeren;
 4. Van Lieshout Stoffering verleent medewerking aan de wederpartij of derden wanneer deze een verzoek indient ter uitoefening van zijn of haar rechten zoals, maar niet beperkt tot, het recht op inzage, verbetering en/of verwijdering, doch zulks met uitzondering van de informatie die Van Lieshout Stoffering wettelijk verplicht is te bewaren. Van Lieshout Stoffering is bijvoorbeeld wettelijk verplicht gegevens zoals kopieën van facturen gedurende zeven jaar te bewaren;
 5. De verzameling van (persoons)gegevens van de wederpartij, waaronder gebruikersmateriaal en informatie, die door Van Lieshout Stoffering wordt gebruikt, is een juridisch beschermde databank. Van Lieshout Stoffering is de producent van de databank en heeft derhalve het exclusieve recht om toestemming te verlenen voor;

- het opvragen of hergebruiken van het geheel of een in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van de databank;

- het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van in kwalitatief en/of in kwantitatief opzicht niet-substantiële delen van de inhoud van de databank, voor zover dit in strijd is met de normale exploitatie van de databank of ongerechtvaardigde schade toebrengt aan de rechtmatige belangen van Van Lieshout Stoffering. Van Lieshout Stoffering mag slechts gegevens uit de databank opvragen of hergebruiken indien en voor zover toegestaan onder deze algemene voorwaarden;

 1. Een datalek (een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens, een gestolen laptop of een inbraak in een databestand, enz.) welke leidt tot de aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens wordt gemeld bij het meldloket datalekken Autoriteit Persoonsgegevens.


Artikel 15. EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt ter zake van vorderingen tot betaling van alle door Van Lieshout Stoffering aan wederpartij krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten van wederpartij in de nakoming van deze overeenkomst;
  2. Van Lieshout Stoffering is bevoegd de geleverde zaken die in overeenstemming met het vorige lid van dit artikel haar eigendom zijn gebleven terug te nemen. Een dergelijke terugname geldt als een ontbinding van de met wederpartij gesloten overeenkomst(en). Wederpartij machtigt Van Lieshout Stoffering voor zoveel nodig onherroepelijk om de betreffende zaken weg te (doen) halen daar waar deze zich bevinden;
  3. Wederpartij is bevoegd, indien en voor zover noodzakelijk in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, over de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust te beschikken. Maakt wederpartij van deze bevoegdheid gebruik, dan is hij verplicht om de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust aan derden eveneens slechts onder voorbehoud van de eigendomsrechten van Van Lieshout Stoffering te leveren. Hij is eveneens verplicht Van Lieshout Stoffering op eerste verzoek een stil pandrecht te verlenen op de vorderingen die hij op deze derden heeft of zal krijgen. Voor het geval wederpartij zulks weigert, geldt deze bepaling als onherroepelijke volmacht aan Van Lieshout Stoffering om dit pandrecht tot stand te brengen.

Artikel 16. PARTIELE NIETIGHEID

Indien één of meer bepalingen uit deze overeenkomst met wederpartij niet of niet geheel rechtsgeldig zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de ongeldige bepalingen geldt een passende regeling, die de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economisch resultaat op juridisch effectieve wijze zo dicht mogelijk benadert.


Artikel 17. PLAATS VAN NAKOMING, TOEPASSELIJK

RECHT, BEVOEGDE RECHTER

 1. De vestigingsplaats van Van Lieshout Stoffering is de plaats waar wederpartij aan zijn verplichtingen jegens Van Lieshout Stoffering moet voldoen, tenzij dwingende bepalingen zich daartegen verzetten;
 2. Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Van Lieshout Stoffering is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing;
  3. Alle geschillen, die ontstaan naar aanleiding van de tussen wederpartij en Van Lieshout Stoffering gesloten overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten, die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter;
 3. Deze algemene voorwaarden zijn in december 2020 gedeponeerd bij de kamer van Koophandel.

 

Cookie Beleid Van Lieshout Stoffering en Van Lieshout Projectstoffering:


Wat zijn Cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die in uw browser worden opgeslagen door websites die u bezoekt. Ze bevatten meestal een website en een identifier. Cookies helpen om uw ervaring te verbeteren tijdens het browsen op onze website, bijvoorbeeld door te onthouden welke items u in uw winkelmandje heeft geplaatst.


Waarom gebruiken wij cookies?

We gebruiken cookies om uw browserervaring te verbeteren door te onthouden dat u bent ingelogd. Bij het invullen van een contactformulier worden cookies gebruikt om uw gegevens voor een volgende keer te onthouden.


We gebruiken cookies van derde partijen om bij te houden hoe u onze website gebruikt; bijvoorbeeld welke pagina's u bezoekt en hoe lang u op de pagina blijft. Dit helpt ons om beter te begrijpen hoe bezoekers onze site kunnen vinden en gebruiken en stelt ons in staat betere campagnes op te zetten.


Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Een van de wereldwijd meest gebruikte analytische oplossingen op het web om ons te helpen begrijpen hoe u de site gebruikt en hoe we de ervaring voor u kunnen optimaliseren. De cookies kunnen dingen vastleggen zoals hoe lang u op de website bent geweest en welke pagina's u heeft bezocht, zodat we de content op uw interesses kunnen laten aansluiten.
Voor meer informatie over Google Analytics, kunt u terecht op de officiële Google Analytics pagina. 


Hoe deactiveer ik cookies?

U kunt voorkomen dat cookies in uw browserinstellingen worden geplaatst, al kan dit wel invloed hebben op de functionaliteit van websites die u bezoekt. Cookies op onze website zijn niet essentieel, maar kunnen uw ervaring verbeteren.

Als u cookies in uw browser wilt verwijderen, kunt u deze handleiding volgen: Hoe verwijder ik cookies?Contactgegevens

Heeft u naar aanleiding van dit beleid nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op! 


Van Lieshout Stoffering V.O.F. 

Info@vanlieshoutstoffering.nl

0492-539061

KvK nummer: 66273552

BTW nummer: 856474034 B01Van Lieshout Projectstoffering

Projecten@vanlieshoutstoffering.nl

0492-539061

KvK nummer: 66273552

BTW nummer: 856474034 B01 


Van Lieshout Projectstoffering is een handelsnaam van Van Lieshoutstoffering V.O.F. statutair gevestigd te Helmond. 

Wij gebruiken cookies om de website ervaring te verbeteren. Door verder gebruik te maken van onze website gaat u hiermee akkoord.

Lees meer
Accepteren